Advokat Kirsten Tolstrup

Dødsbo

Hos Advokat Kirsten Tolstrup kan vi hjælpe dig, hvis du skal have foretaget et privat skifte af et dødsbo. Vi beskæftiger os ikke med offentligt skifte, da dette skal foretages af advokater, der er autoriserede af skifteretten.

Privat skifte

Som arving kan man vælge at skifte privat, hvis samtlige arvinger samtykker til det. Når man skifter et bo, betyder det, at afdødes formue opgøres og gæld afvikles, således at arven fordeles mellem arveberettiget. Når arvingerne skifter privat, vil de selv skulle stå for alt det praktiske. Hos Advokat Kirsten Tolstrup kan vi være behjælpelige med skiftet, så I sikrer jer, at afviklingen af boet sker korrekt, at frister overholdes og få svar på de juridiske svar, der måtte melde sig. 

Hvad skal arvingerne være enige om:

 • Arvingerne skal være enige om, hvem der er arvinger.
 • Arvingerne skal være enige om, hvordan boet skal deles.

 

Formalia:

Når man ønsker at skifte privat, skal man være opmærksom på følgende:

 • Mindst én af arvingerne skal være myndig, solvent og underskrive en erklæring på tro og love herom
 • Arvingerne skal selv have boopgørelsen og dele arven mellem sig.
 • Der skal udnævnes en kontaktperson, som myndighederne kan komme i kontakt med.
 • Der skal indleveres en anmodning om privat skifte til skifteretten, der mod en retsafgift udsteder en skifteretsattest.
 • Anmodningen og endelige boopgørelse skal indsendes til skifteretten inden for en given frist.

Hvad koster privat skifte?

Prisen for at udlevere et dødsbo til privat skifte er forskellig efter størrelsen af boet. Er boets værdi op til 1. mio. kr. er retsafgiften 2500 kr. Hvis værdien overstiger 1 mio. kr., skal der betales 9500 kr.

 

 

Boudlæg

Hvis formuen efter afdøde ikke overstiger 45.000 kr., når begravelsen er betalt, går boet til den afdødes nærmeste efterladte. Der sker ikke en fordeling af arven mellem afdødes arvinger. Du skal derfor, som udlægsmodtager, ikke respektere, hvis afdøde har oprettet et testamente, eller hvis afdøde har tvangsarvinger.

Hvem er den nærmeste efterladte?

I nogle tilfælde er det svært at vurdere, hvem der er den nærmeste efterladte. Der stilles ikke noget krav om slægtskab med og arveret efter den afdøde. Ved vurderingen af, hvem der er nærmeste efterladte lægges blandt andet vægt på:

 • Hvem der har stået for omsorgen og plejen af afdøde i perioden op til dødsfaldet
 • Hvem der har bestil tog stået for afdødes begravelse
 • Afdødes egne tilkendegivelse fx i et testamente

 

Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Når din ægtefælle dør, kan du under visse betingelser beholde rådigheden over hele din afdøde ægtefælles formue, og dermed slippe for at skifte, det vil sige fordele arven, med afdødes børn, indtil din egen død eller indtil du er tvunget til at skifte, fx fordi du skal giftes igen.

Fordelene ved uskiftet bo

 • Du slipper som længstlevende ægtefælle for at udbetale arv til afdødes børn straks.
 • Du sparer advokatomkostningerne til behandling af dødsboet. Da der blot er en retsafgift på 500,00 kr.
 • Du beholder rådigheden over alle midlerne og kan stort set frit råde over disse.

 

Betingelserne for uskiftet bo

 • Der kræves et skriftligt samtykke fra afdødes særbørn, det vil sige, børn som kun er din ægtefælles børn. Særbørn er ikke tvunget til at afgive dette samtykke. Samtykket kan gives både på forhånd og efter ægtefællens død.
 • Selvom du som udgangspunkt frit kan råde over midlerne i det uskiftede bo, må ikke misbruge din råden. Det betyder, at du ikke må give gaver, arveforskud eller pengebeløb mv. som står i mislighold til værdien i boet.
 • Hvis du opretter et testamente, mens du sidder i uskiftet bo, skal du være opmærksom på, at du kun kan disponere over halvdelen af det uskiftede bo, da den anden halvdel tilfalder din afdøde ægtefælles arvinger. Hertil kommer yderligere en begrænsning, hvis du selv har børn, både fælles- og særbørn. Se (link til testamente)

 

 

Ægtefælleudlæg

Hvis din afdøde ægtefælles og din samlede formue er under 780.000 kr. (2019), har du som ægtefælle ret til at overtage hele den samlede formue.

 

Hvad med de øvrige arvinger?

Reglerne om ægtefælleudlæg gælder, uanset om afdøde har oprettet et testamente med en anden fordeling af arvingen, og også selvom afdøde har børn, der skulle arve som livsarvinger. Den afdødes øvrige arvinger får derfor ikke del i arven.

Hvis jeres samlede formue overstiger 780.000 kr.

Hvis den samlede formue overstiger 780.000 kr. (2019), kan du som ægtefælle stadig supplere din arv efter din afdøde ægtefælle op til 780.000 kr. Det er således kun det resterende beløb, der skal skiftebehandles.

Retten til at supplere arven op til 780.000 kr. (2019), gælder også, hvis I er samlevende med udvidet samlevertestamente.

Gæld og fortrydelsesret

Når du gør brug af ægtefælleudlæg, påtager dig samtidigt at betale din afdøde ægtefælles gæld.
Du er dog tillagt en fortrydelsesret. Hvis det viser sig, at dødsboet er insolvente, kan du, som længstlevende ægtefælle begære, at boet bliver taget under insolvensbehandling. Hvis dette imødekommes samtidig med, at du leverer det modtagne tilbage, bliver du frigjort fra de afdøde ægtefællers gældsforpligtelser.